بی ارزشترین نوعِ افتخار،


افتخار به داشتن ویژگی‌هایی است که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد

مثلِ چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و خیلی چیزهای دیگر.


از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید..

مثل: انسانیت، شعور، مهربانی، گذشت، صداقت و..


آدمی را آدمیت لازم است

عود را گر بو نباشد هیزم است...