• طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
 •  گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

 • طرف کرم ز کس نبست این دل پرامید من
 •  گر چه سخن همی‌برد قصه من به هر طرف

 • از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد
 •  وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف
 • ابروی دوست کی شود دست کش خیال من
 •  کس نزده‌ست از این کمان تیر مراد بر هدف
 • چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل
 •  یاد پدر نمی‌کنند این پسران ناخلف
 • من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرفه آنک
 •  مغبچه‌ای ز هر طرف می‌زندم به چنگ و دف
 • بی‌خبرند زاهدان نقش بخوان و لا تقل
 • مست ریاست محتسب باده بده و لا تخف
 • صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می‌خورد
 •  پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف
 • حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
 •  بدرقه رهت شود همت شحنه نجف