رسانه های بزرگ ،وابسته به جناح ها یا افراد صاحب قدرت و نفوذ هستند. انتشار مطالب این رسانه ها در راستای حفظ منافع ایشان خواهد بود. پس کمتر باید انتظار داشت اخبار یا مطالب یا حتی تحلیلهایی که منتشر می کنند در جهت کشف حقیقت باشد. اولین برخورد با اخبار یا تحلیلها، پرسیدن این سوال است: ایا واقعیت دارد؟ 


2. کشف اولین رسانه ی منتشر کننده است تا بفهمیم با چه نوع دیدگاهی خبر منتشر شده.

مثلا:اقای رحیمی در سخنان خود گفت:ایران جواب دندان شکنی به عربستان می دهد! این خبر ممکن است در کانالهای مختلف بازتاب یابد ولی اول باید دید اقای رحیمی چنین صحبتی کرد بعد باید دید اولین سایت یا خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده کیست. 


3. دراوردن میزان واقعیت منتشر شده. گاهی اصل خبر درست است ولی کیفیت خبر و مطالب مطرح شده همه درست نیست. 

رحیمی در مورد انتقام ایران از داعش گفته ولی خبرگزاری مبدا با یکی کردن داعش و عربستان، تیتر زده که رحیمی گفت:ایران جواب دندان شکنی به عربستان می دهد


4.کشف نیت و انگیزه ی انتشار خبر، بخش زیادی از کشف انگیزه، با شناخت دیدگاه و نوع وابستگی رسانه ی منتشر کننده اشکار می شود.

ایا رسانه ی مذکور در مورد انتشار خبر سخنان رحیمی قصدش انتشار صحبت رحیمی بوده؟ قصدش بیان و تشدید خصومت ایران و عربستان بوده؟ قصدش بیان خصومت رحیمی با عربستان بوده؟