رسول خدا (ص) فرمود: یک ساعت اندیشیدن (در راه اصلاح خود وجامعه) از عبادت یک سال بهتر است وکسى به این منزلت ومقام نرسد، مگر آن که خداوند او را از نور معرفت وتوحید بهره مند گرداند.

مصباح الشریعه