دموکراسی می گوید: رفیق حرفت را خودت بزن ،نانت را من می خورم!

مارکسیسم می گوید: نانت را خودت بخور ، حرفت را من می زنم!

فاشیسم می گوید: نانت را من میخورم، حرفت را هم من می زنم، تو فقط برای من کف بزن!

اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن، من برای اینم که به حق برسی!

اسلام دروغین می گوید: تو نانت را بیاور بده به ما، ما قسمتی از آن را جلویت می اندازیم و تو حرف بزن... اما حرفی را که ما می گوییم!

دکتر علی شریعتی