این کتاب تالیف یکی از شاگردان استاد علی صفایی حائری می باشد که با توجه به آثار ایشان و رویکرد سیستمی به حیات معنوی نوشته شده است.

 دانلود کتاب